Programes formatius

Programes formatius

1. Les actuacions en les diferents àrees de la formació de les persones es desenvoluparan mitjançant programes específics, que podran realitzar-se en distintes modalitats d'ensenyament presencial i a distància, formal i informal, institucional i comunitària, d'acord amb les característiques dels programes d'àmbit territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants.

2. La formació de persones adultes s'articularà mitjançant els programes formatius següents:

Programa a) Els Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes, tenen com a finalitat oferir l'accés als béns culturals, als nivells educatius i a les titulacions que es requerixen per a la inserció i promoció laboral, potenciar la capacitat per a jutjar críticament i participar activament en la realitat cultural, social i econòmica, i possibilitar l'accés i la consolidació de les capacitats bàsiques de desenrotllament i comunicació, fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Cicle I: Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica de les persones adultes.
Cicle II: Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Programa b) Programes que faciliten a les persones adultes la participació i l'obtenció de titulacions que possibiliten l'accés al món del treball i als diferents nivells educatius per mitjà de modalitats, organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l'aprenentatge de les persones adultes.

Programa c) Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.

Programa d) Programes per a la preparació de l'ingrés de les persones adultes a la Universitat per mitjà de la superació d'una prova específica.

Programa e) Programes que promoguen el desenrotllament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental.

e.1.) Programes que promoguen el desenrotllament de la igualtat de oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions i la participació sociocultural i laboral.
e.2.) Programes que promoguen la formació mediambiental.

Programa g) Programes de formació ocupacional que, responent als objectius i a les finalitats d'esta Llei, afavorisquen l'orientació, la promoció i la inserció laboral, i el desenrotllament d'iniciatives formatives que fomenten l'ocupació i programes d'iniciació al treball, d'actualització i reconversió de les professions.

Programa j) Programes que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.Compartir: